Stichting Saha

Jaarverslag 2010

Samenvatting
Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de reis van Mohamadou Tandia naar Mauritanië. Vooraf heeft Mohamadou zich met het bestuur van Saha georiënteerd op een zinvolle bijstelling van doel en opzet van het project. Het missen van de steun van grote organisaties maakte dit noodzakelijk. In Mauritanië heeft Mohamadou zich verder georiënteerd op de omstandigheden in de medische zorg in Kaedi en omgeving. Uit het overleg met de vrouwen van de overkoepelende coöperatie Union-Gats kwam het voorstel om een Mutuele de Santé, een soort ziekenfonds, op te richten waarvoor zij een financiële bijdrage van stichting Saha vroegen.

Het Project
In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de grote fondsen zoals Novib, Cordaid e.a. geen financiële steun kunnen geven omdat ze niet actief zijn in Mauritanië. Dit betekent dat Saha via donaties en acties (die verdubbeld kunnen  worden door b.v. De Wilde Ganzen) geld bij elkaar moet brengen. Dit heeft een wezenlijke verandering in de opzet van het project tot gevolg. Het moet veel kleiner en beperkter worden. Een financiële bijdrage voor het centrum voor moeder en kind is daardoor (voorlopig?) niet mogelijk.

De reis van Mohamadou
Het belangrijkste doel van de reis van Mohamadou was om de beperking van de mogelijkheden met de vrouwen te bespreken en om te praten over wat er wél kan; wat zijn in dit licht gezien, reële wensen; wat willen de vrouwen, waarom willen ze dit, hoe willen ze dit realiseren en op welke manier kan Saha hierbij helpen.

Om zoveel mogelijk achtergrond informatie te verzamelen is Mohamadou voor zijn vertrek uitgebreid  geïnterviewd door bestuursleden van Saha om het onderzoek dat hij zou gaan doen goed voor te bereiden. Informatie is verzameld over de coöperaties en de overkoepelende organisatie de UGATS, de verschillende etnische groepen en hun ambachten, de positie van mannen en vrouwen, de gezondheidszorg en de voorzieningen. Dit heeft geleid tot een lijst met vragen die tijdens het bezoek van Mohamadou beantwoord moesten worden.

Mohamadou en zijn gezin zijn op 21 september 2010 voor 6 maanden naar Kaedi vertrokken.
De reis en het verblijf zijn gedeeltelijk bekostigd door Saha.
Via email en skype is er regelmatig contact met Mohamadou geweest. Mohamadou mailde steeds de verslagen van de vergaderingen met de vrouwen, de belangrijke personen in kaedi en de gesprekken die hij voerde met de mensen die in de gezondheidszorg werken ; artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, assistenten etc.

De boodschap over de bijstellingen in het project was niet makkelijk over te brengen. Er was aanvankelijk teleurstelling omdat er nog geen concreet geldbedrag voor het centrum voor moeder en kindzorg was. Mohamadou heeft uiteindelijk de reden hiervan goed kunnen uitleggen.

Hij heeft de beperkingen voor het oorspronkelijke project als volgt overgebracht:

  • Saha heeft nog geen geld om  te kunnen ondersteunen, Saha is zelf afhankelijk van zijn donatoren. Mede onder invloed van de kredietcrisis gaat de werving van donatoren erg langzaam;
  • Het projectplan t.a.v. Het moeder en kindcentrum (PMI) (wie doet wat, lokale bevolking of en overheid) is nog niet voldoende helder en concreet;
  • De kosten zijn onverantwoord hoog;
  • Het is nog niet duidelijk en goed gemotiveerd waarom deze PMI naast de bestaande PMI (Toulde, Tinza en Moderne) en het regionaal ziekenhuis moet komen.
  • Saha kan geen financiële ondersteuning garanderen voor de bouw van het moeder en kindcentrum. Er kon wel een klein bedrag (tot maximaal 3000 euro) beschikbaar worden gesteld waarmee een concreet verzoek van de vrouwen gehonoreerd kon worden.

Over de invulling van dit kleiner bedrag is gedegen overlegd. Het was duidelijk dat er een goed onderbouwde vraag aan potentiële donoren moest komen. Na ruim beraad in diverse vergaderingen kwam uiteindelijk het voorstel om een Mutuele de Santé, een soort ziekenfonds, op te richten met een bijdrage van Saha.
Er waren nog veel meer concrete wensen, maar uiteindelijk werd unaniem besloten tot de oprichting van de Mutuelle de Santé. De opzet van deze Mutuelle is met veel enthousiasme aangepakt en zorgvuldig tijdens vergaderingen besproken met alle deelnemende vrouwen.
Er is een bestuur en een comité van toezicht geïnstalleerd, statuten gemaakt en er worden contracten afgesloten met het ziekenhuis, de PMI, de gezondheidsposten, apotheek en andere deelnemers. Hierin komt te staan hoeveel er vergoed wordt vaneen bepaalde behandeling of onderzoek en op welke manier er betaald wordt.
Saha in Nijmegen:

PR
Een flyer met informatie over Saha was in februari klaar.

De PR medewerkster, vertrok wegens een reis naar het buitenland. Er moest er een nieuwe PR-man of -vrouw komen; het bleek niet zo makkelijk te zijn om iemand te vinden. Saha zoekt door!

Fondsenwerving
Met Pasen, 2-5 april was de actie ‘Sterke vrouwen voor sterke vrouwen’: 4 teams met roeisters hebben tijdens het evenement “Sail kampen” voor Saha 2500 euro bij elkaar geroeid!!

Er zijn verschillende fondsen/organisaties benaderd met de vraag om ondersteuning zoals kleine ambassade projecten, Albert Schweitzer fonds, Caritas, Fonds dokter Bijlsma e.a.
Helaas heeft dit nog niet tot resultaat geleid.

Informatie
Er is veel achtergrondinformatie verzameld over de gezondheidszorg in Kaedi. Deze informatie zal binnenkort op de website te lezen zijn.

 

Financieel jaarverslag 2009-2010
Inkomsten in 2009:

In kas                                     1.554,33
Feest Mieke                             1.720,00
Diverse giften                             222,50
Itati, verkoop van hapjes            103,80
Feest gift                                    800,00
Gift Vrouwengroep                    1.500,00
Opbrengst muziekavond Itati    1.800,00

Totaal                                      7.700,63
Uitgaven in 2009:
Betalingsverkeer bank                  10,00
Printen info                                  32,20
order machtigingskaarten              80,92
Opleiding Mohamadou              4.620,00
Reiskosten Mohamadou               212,00

Totaal                                      4.965,12
Inkomsten 2009                       7.700,63
Uitgaven 2009                         4.965,12
In kas januari 2010                  2.735,51

Inkomsten in 2010:

In kas                                       2.735,51
Giften                                          832.09
Sail Kampen                              2.500.00
GGZ, tegemoetk. kosten
opleiding Mohamadou 2009      1.500.00

Totaal                                      7.567.60

Uitgaven in 2010

Kamer van Koophandel                 26,14
Flyers (Sail Kampen)                   211.82
Vlag (Sail Kampen)                       89.25
Affiches (Sail Kampen)                128.52
Betalingsverkeer ING                    35.19
Debetrente                                     0.63
Reiskosten Mauretanië              2.500.00
Onkostenvergoeding verblijf
Mauretanië okt.-dec                2.400.00

Totaal                                       5.391.55
Inkomsten 2010                      7.567.60
Uitgaven 2010                         5.391.55
In kas januari 2011                 2.176.05