Stichting Saha

Jaarverslag Stichting Saha 2015

Jaarverslag en beleidsplan 2015

Bestuur:
Mieke Postma voorzitter
Liesbeth Kok secretaris
Gré Zwols penningmeester
Fridy van Reen lid

Jaar plan 2015

Generen van inkomsten
– Voortzetting van activiteiten zoals die in 2014 zijn gevoerd
– Organiseren van een sponsordiner of andere activiteiten mogelijk via sponsorinkomsten tijdens het cultureel terras de Kaaij.

Ondersteuning ondernemingsplan en boekhouding Boetiek

Ondersteuning uitwerking Mutuelle
– Mohamdou houdt contact met het bestuur via Skype en internet.
– zonodig contact met ONG Actions
– financiële bijdrage drukkosten lidmaatschapsbewijs [carnet]
– financiële bijdrage boekhoudcursus

Blijven stimuleren van de vrouwen in het gebruik van niet giftige verfstoffen

Nieuwe aanvraag ANBI status opnieuw overwegen

 

Inleiding
Mohamadou en zijn familie wonen nu 2,5 jaar in Nouakchott Mauritanië.
Zijn contract bij het Franse Rode Kruis liep tot oktober 2015 en hij heeft erg veel moeite gedaan om werk te vinden in Nouakchott om zodoende dichter bij zijn gezin te zijn. Het lukte echter niet om werk te krijgen bij een van de grote internationale organisaties in Mauritanië.

Uiteindelijk vond hij een baan bij Silent Work in Nouakchott, een Nederlandse stichting die zich bezig houdt met duurzame projecten voor de vergeten met name dove kinderen van West Afrika.

Echter het salaris en andere arbeidsvoorwaarden waren van dien aard dat Mohamadou en Djeyni met veel pijn in het hart besloten hebben dat Mohamadou terug gaat naar Nederland waar hij in april 2016 een contract kan krijgen bij zijn voormalige werkgever Pro Persona. Van hieruit hoopt hij uiteindelijk weer een baan te vinden in Mauritanië.

De Boetiek:
Zoals wij in ons jaarverslag 2014 berichtten is in mei van dat jaar de boetiek geopend met een lening van Saha en Saha had hieraan de voorwaarde verbonden dat er een ondernemingsplan gemaakt zou worden. Tevens had Saha de afspraak gemaakt dat de behaalde resultaten van de Boetiek bepalend zouden zijn welk deel van het geleende bedrag een schenking zou zijn en welk deel lening bleef. Eind 2014 waren de berichten over de verkoop van de stoffen in de boetiek positief . Een punt van aandacht bleef duidelijk dat bestuursleden van UGATS en het boetiek comité weinig initiatief namen m.b.t. vergaderingen, coördineren, coachen, superviseren. Acties en reacties en hingen vaak af van het initiatief en uitnodigingen van Mohamadou. Uiteindelijk kwam Mohamadou in het begin van 2015 tot de conclusie dat zijn verwachtingen van wat de vrouwen zelf kunnen te hoog zijn geweest. Als oorzaak hiervan zag hij vooral het gebrek aan scholing. Daarnaast belemmerde de houding van de voorzitter van de U-gats de vooruitgang van de projecten. Dit heeft er toe geleid dat eind April in een bijeenkomst van de U-gats de beslissing is genomen om de Boetiek te sluiten ! Het was duidelijk dat het allemaal niet zo makkelijk ging, maar deze beslissing van U-gats was een overval voor Mohamadou. Met een sluiting van de Boetiek had hij echt geen rekening gehouden. Hij was juist in die tijd hard op zoek naar onderwijsmogelijkheden voor de vrouwen zodat zij zich konden scholen met betrekking tot het financiële en administratieve deel van de Boetiek. Ook het bestuur van Saha was verbaasd en teleurgesteld; het idee voor een Boetiek was toch uit de vrouwen zelf voortgekomen. Volgens Mohamadou heeft de voorzitster van de U-gats een belangrijke rol gespeeld in de sluiting van de Boetiek. Eind april riep de voorzitster een spoedvergadering bijeen om te bespreken hoe de huur van de Boetiek vanaf mei 2015 door de vrouwen zelf betaald moest gaan worden. Dit was de afspraak met Saha. Omdat de Boetiek zelf nog te weinig opleverde zou dit uit de middelen van Ugats gefinancierd moeten worden. Dit zag de voorzitster niet zitten en stelde daarom voor om de Boetiek te sluiten. Dit lukte omdat een aantal vrouwen niet meer mee stemt in de vergaderingen. Ze hebben geen vertrouwen in de voorzitster. De vrouwen die de boetiek wel belangrijk vinden hebben dit niet tegen kunnen houden. Mohamadou is nog steeds bezig om de financiën van de boetiek zo goed mogelijk af te handelen. Het bestuur van Saha ziet hierop toe en heeft besloten dat het geld wat nu overblijft na de sluiting gestort gaat worden op de rekening van de Mutuelle.

De Mutuelle
* De Mutuelle de Santé is een verzekering
Er is voor gekozen om nu alle aandacht te richten op de Mutuele de Santé en om te investeren in kennis(trainingen/cursussen). Volgens Mohamadou is het beter om n.a.v. een duidelijk vraag,de coöperatieven apart te ondersteunen.

De U-gats is dan wel de overkoepelende organisatie maar functioneert niet als zodanig. De vrouwen voelen zich meer verantwoordelijke voor hun eigen coöperatie dan voor de U-gats.

Saha heeft daarbij wel haar zorgen geuit; gaat er met de Mutuelle de Santé niet hetzelfde gebeuren als met de Boetiek? Volgens Mohamadou is de Mutuelle de Santé echter een project waar de vrouwen veel vertrouwen in hebben; het is concreet en het is voor de voorzitter van de U-gats moeilijk om hier invloed op uit te oefenen of om dit te saboteren.

Mohamadou is nu druk bezig om de Mutuelle weer nieuw leven in te blazen. Hij heeft verschillende keren overleg gehad met Yacoub van ONG Actions. ONG Actions heeft de ondersteuning van de Mutuelle de Santé als een van haar prioriteiten aangemerkt en hun team in Kaedi hiervoor gemobiliseerd.

Eind 2015 is het voorstel van ONG Actions voor de opzet van de Mutuelle de Santé, door de vrouwen geaccepteerd. De strategie voor 2016 uitgezet; de planning is als volgt; allereerst wordt aandacht besteed de vergoeding van de zorgkosten. Het voorstel is om elke patiënt eerst zelf het ziekenhuis te laten betalen waarna de rekening ingediend kan worden bij de Mutuelle. Er wordt een beheerscomité ingesteld die alle activiteiten volgt. De lijst met leden wordt gecontroleerd en er wordt actie ondernomen om nieuwe leden te werven. Degene die de Mutuelle gaat beheren (Maro Koita) wordt begeleid door ONG Actions en getraind in het bijhouden van de boekhouding, administratie en informatica. ONG Actions zorgt voor huisvesting in Kaedi waarvoor geen huur betaald hoeft te worden. In het tweede kwartaal van 2016 worden de carnets gemaakt en een begroting samengesteld voor kantoormateriaal zoals een dossierkast, mappen en een computer.

Saha heeft al in 2015 gelden gereserveerd voor het drukken van de carnets, de computer en de computer cursus, de kantoormaterialen en wacht op de definitieve offertes die naar verwachting dezer dagen zullen gaan binnenkomen .

De afspraak is dat de Mutuelle voor 31-12-2016 werkt!

In de praktijk blijkt dat in de samenwerking met ONG Actions de nodige aandacht vraagt. Yacoub, de projectleider is moeilijk bereikbaar omdat hij overbezet is. Om Mohamadou hierin te ondersteunen heeft Saha regelmatig email contact met Yacoub om te vragen naar de voortgang, afspraken e.a.

Verfactiviteiten
Het lijkt erop dat op dit moment nog steeds met de oorspronkelijke verf geverfd wordt omdat er de vrouwen niet tevreden zijn over de kleuren van de verf die wij gedoneerd hebben.onduidelijkegen ziektekosten.

Wervings- en sponsoractiviteiten
De sluiting van de Boetiek was zeer teleurstellend en de opstart van de Mutuelle kreeg pas eind van het jaar door de ondersteuning van ONG Actions weer concreter vorm. Het plan was om weer in samenwerking met Koken aan de Waal en Vuur en Vlam een sponsordiner te organiseren op het cultureel terras de Kaaij. Toen bleek dat in hetzelfde weekend ook een dergelijk diner voor uitgeprocedeerde vluchtelingen werd georganiseerd heeft Saha zich terug getrokken om te voorkomen dat de twee goede doelen elkaar in de weg zouden gaan zitten. De noodzaak om activiteiten te ontplooien met betrekking tot het verhogen van de inkomsten was ook zeker gezien het saldo op de rekening niet zo groot.

Financiën
Financiële balans 2015: klik hieronder voor een pdf-download

Sahabalans 2015 Blad1
Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening is aan de ruime kant echter dit zijn reserveringen voor de opstart van de Mutuelle. Saha heeft namelijk de volgende vergoedingen toegezegd: de aanschaf van een computer, bureau, kasten en mappen, het drukken van 1000 boekjes voor de verzekerden en cursussen voor het bestuur en een aantal vrouwen vanuit de diverse coöperaties ter ondersteuning bij de opzet en het functioneren van de Mutuelle.

Het financieel overzicht van de afhandeling van de Boetiek is nog niet binnen. Mohamadou houdt hierop toezicht.

Aan Mohamadou is gedurende het hele jaar volgens afspraak maandelijks een bedrag van 150,- Euro onkosten- vergoeding overgemaakt. Tevens ontving hij een voorschot van 450,- Euro over 2016 in verband met de onvoorzien hoge kosten van de scholen van de kinderen. Dit bedrag wordt, gezien zijn recente terugkomst naar Nederland, in de loop van 2016 terugbetaald.

ANBI-status
We hebben besloten voorlopig geen ANBI status aan te vragen

 

Beleidsplan 2016

Ondersteuning Mutuelle
-De opzet van de Mutuelle vraagt en krijgt nu alle aandacht. Het bestuur heeft samen met    Mohamadou regelmatig contact met Yacoub van ONG-Action en probeert zodoende zicht te houden op ontplooide en de te ontplooien activiteiten.
– Verstrekken financiële bijdragen aan de Mutuelle op onderbouwde aanvragen vanuit de vrouwen via ONG-Action.

Microkredieten
– We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van microkredieten aan de aparte coöperaties via een organisatie die ter plaatse persoonlijke contacten heeft.

Generen van inkomsten
– Organiseren van een sponsordiner mogelijkerwijze via sponsorinkomsten op bijvoorbeeld de Kaaij
– Of andere activiteiten zoals het organiseren van een eet- en drinkfestijn in bijvoorbeeld de Thieme loods