Stichting Saha

Jaarverslag Stichting Saha 2016

Bestuur
Mieke Postma voorzitter
Liesbeth Kok secretaris
Gré Zwols penningmeester
Fridy van Reen lid

Beleidsplan 2016

Ondersteuning Mutuelle

-De opzet van de Mutuelle vraagt en krijgt nu alle aandacht. Het bestuur heeft samen met     Mohamadou Tandia regelmatig contact met Yacoub van ONG-Action en probeert zodoende zicht te houden op ontplooide en de te ontplooien activiteiten.

– Verstrekken financiële bijdragen aan de Mutuelle op onderbouwde aanvragen vanuit de vrouwen via ONG-Action.

Microkredieten
– We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van microkredieten aan de aparte coöperaties via een organisatie die ter plaatse persoonlijke contacten heeft.

Generen van inkomsten
– Organiseren van een sponsordiner mogelijkerwijze via sponsorinkomsten op bijvoorbeeld de Kaaij
– Of andere activiteiten zoals het organiseren van een eet- en drinkfestijn in bijvoorbeeld de Thieme loods.

Jaarverslag 2016

De Mutuelle
Zoals we in ons beleidsplan al aangaven hebben we ons in 2016 gericht op het doorzetten van de plannen rond het opzetten van de Mutuelle. Mohamadou Tandia was de eerste maanden van 2016 nog in Mauritanië en heeft veel moeite gedaan naar Yacoub [Ong-Action] zodat de overdracht van zijn rol naar Yacoub goed zou verlopen. De bedoeling hierachter was ook om de vrouwen van U-gats helderheid te geven wie hen nu zou gaan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de Mutuelle. In de eerste helft van 2016 liepen de processen erg traag, werden afspraken niet nagekomen. Het bleek echter dat Yacoub veronderstelde dat het eigenlijke begin nog gemaakt moest worden.

Uiteindelijk zijn er concrete afspraken gemaakt in juli en zijn contracten begin september ondertekend door Mieke Postma namens Saha en Yacoub namens Ong-Action:

Wij gaan financieren:

– Een computer en andere kantoorbenodigdheden; te instaleren bij Ong-Action. En er komt een administratrice die aangestuurd wordt door mensen van Ong-Action.
– 1000 te drukken carnets [boekjes] voor iedere verzekerde
– een training voor minimaal 20 vertegenwoordigsters van de coöperaties en het bestuur van Ugatts met uitleg over de opzet en het functioneren van de Mutuelle. Bovendien volgt er later een tweede training waarin gewerkt wordt aan empowerment van de vrouwen.

Begin november, toen Mohamadou Tandia voor vakantie in Mauritanië was , hebben de vrouwen vergaderd en afspraken gemaakt over de hoogte van de maandelijkse bijdrage per persoon en per gezin, over het bedrag dat nieuwe leden moeten inleggen als de Mutuelle per 1 januari 2017 gaat beginnen en welke consulten, medicijnen onder de verzekering gaan vallen.

Intussen zijn de kantoorspullen aangeschaft, de boekjes gedrukt en volgt de training begin 2017. De administratrice is begonnen met het inventariseren van de deelneemsters en hun familie én de bijdrages die zij al gedaan hebben.

Kortom er zit schot in de opzet van de Mutuelle, natuurlijk zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Bijvoorbeeld afspraken rond de boekhouding, de controle op de uitkeringen van de verzekering maar de Mutuelle lijkt te gaan lukken!

Wervings- en sponsoractiviteiten
De noodzaak om activiteiten te ontplooien met betrekking tot het verhogen van de inkomsten was ook zeker gezien de tijd die nodig bleek bij de opzet van de Mutuelle en het saldo op de rekening niet zo groot.

Er is een mooie nieuwe website ontwikkeld met een verbinding met Facebook om zodoende onze activiteiten meer onder de aandacht van de buitenwereld te brengen.

Microkredieten
Tot nu toe is er geen organisatie gevonden in Mauritanië die voor Saha de uitvoer van het micro credit ter hand kan nemen. Er is daarom contact gezocht met de ambassade in Dakar -waar ook Mauritanië onder valt- Gevraagd is of zij zelf of een andere instelling weten die de uitvoer van het micro krediet kan ondersteunen.

Financiën
Klik hieronder voor een pdf-download.
Zie bijgevoegd financieel jaarverslag 2016.

Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening is aan de ruime kant echter dit zijn ook reserveringen voor de opstart van de Mutuelle.

Saha heeft namelijk de volgende vergoedingen toegezegd:
– de aanschaf van een computer, bureau, kasten en mappen á 230.000 UM [586,-Euro]
– het drukken van 1000 boekjes voor de verzekerden á 350.000 UM [893,-Euro]
– cursussen voor het bestuur en een aantal vrouwen vanuit de diverse coöperaties ter ondersteuning bij de opzet en het functioneren van de Mutuelle á 640.000UM [1632,-Euro]

Aan Mohamadou Tandia is gedurende het eerste kwartaal 2016 volgens afspraak maandelijks een bedrag van 150,- Euro onkosten- vergoeding overgemaakt.

Van zijn voorschot ontvangen in 2015 á 450 Euro heeft hij intussen 350,-Euro terugbetaald.

Er staat 1.112.508 UM [2861,51Euro] op de rekening van U-gats-Saha en er is een nabetaling van de Boetiek á 45000 UM binnen gekomen. Het geld op deze rekening gaat dienen als garantiebedrag voor de Mutuelle

Beleidsplan 2017

Ondersteuning Mutuelle
-De verdere ontwikkeling van de Mutuelle vraagt en krijgt nu alle aandacht. Het bestuur heeft samen met Mohamadou Tandia regelmatig contact met Yacoub van ONG-Action en probeert zodoende zicht te houden op ontplooide en de te ontplooien activiteiten.

– Verstrekken financiële bijdragen aan de Mutuelle op onderbouwde aanvragen vanuit de vrouwen via ONG-Action.

Microkredieten
– We blijvende de mogelijkheden onderzoeken voor het verstrekken van microkredieten aan de aparte coöperaties via de ambassade in Dakar of via een organisatie die ter plaatse persoonlijke contacten heeft.

Generen van inkomsten
– Organiseren van een sponsordiner mogelijkerwijze op de Kaaij of elders
– Andere activiteiten zoals het organiseren van een eet- drink- en/of dansfestijn in bijvoorbeeld de Thieme loods. High Tea?
– Kookworkshop? Workshop stoffen verven?
– Benaderen van zorgverzekeraars in Nederland met de vraag of zij de Mutuelle willen sponsoren in het kader van solidariteit. Tenslotte is de opzet van de Mutuelle een vergelijkbare activiteit.